Våra möten

PROTOKOLL SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENINGS STYRELSEMÖTE 20 JUNI

Här följer en sammanfattning av diskussioner och beslut vid senaste styrelsemötet. För hela protokollet, se nedan.

1 A. Mötets öppnande
Ordföranden Johan Kjellberg förklarade detta konstituerande möte öppnat (se val av fasta poster under ”Övriga frågor, nedan).

3. Ekonomi

 • Stadsdelsnämnden har beviljat bidrag om 90 tkr (ansökt 210tkr), att utbetalas inom kort
 • JW redogjode för och visade de omfattande sekreteraruppgifterna och menade att han inte kan fortsätta med detta arbete utan en viss justering av ersättningsnivån. Förslaget godtogs och beslöts att justera ersättningen till 5 tkr/mån.
 • Ersättningen avs. FB-sidan godtogs likväl (se nedan under 7).
 • Förslag från BS att be Stadsdelen om ”lönebidrag” (avs. ovanstående).

4. Medlemsfrågor

Mya medlemmar: Creativity by Malin (Projektledare inom marknadsföring), Spångaveteranerna (lokal förening inom Sveriges Pensionärsförbund) och Fuchsia Fashion (damkläder).

 

 

7. Marknadsföring samt Hemsidan-Web

 • Vikten av att underhålla och förbättra ”Spångaandan” diskuterades och att ha en bra Facebooksida är ett bra verktyg för detta, speciellt nu då Spångabladet är nedlagt.Tyvärr har Anna Norén-Olsson p.g.a. annat arbete och tidsbrist avsagt sig uppdraget att sköta vår FB-sida varför JM har erbjudit sig ta över detta. Beslut togs att JM får detta uppdrag med ersättning enligt tidigare upplägg.
 • CS tog åter upp förslaget om att uppmana allmänheten att skicka in bilder med temat ”mitt Spånga”. JM skall, innan hösten, göra ett inlägg om detta på FB.
 • JM tar kontakt med Anna för att få uppdraget överlämnat.
 • FB-redaktionen fortsätter sitt arbete med stöd av Ulrika Bergström, men någon eller några nya medlemmar behövs.

8. Spånga – övrigt

 • Diskussion om stadens Nationaldagsfirande vid Spånga By. JW hade kollat upp arrangemanget vilket såg ut att ha haft väldigt lågt antal besök vilket bl.a. troligen berodde på att det var väldigt dåligt marknadsfört.
 • JM och CS har bevakat viss del av Politikerveckan och CS informerade om ”Näringslivsdagen” där SpFF hade fått förfrågan om att deltaga. CS åkte dit som vår representant men blev besviken då ingen av de ansvarig som höll i diskussionen frågade om SpFF´s synpunkter, trots att de bett oss deltaga.
 • Då tidigare styrelsemöte (13/6) blev inställt beslöts att återigen bjuda in Stadsdelsnämndens ordförande Sus Anderson och vice ordföranden Ole-Jörgen Persson för diskussion om Spångas framtid. Denna gång skall de bjudas in till ett särskilt möte för att bara diskutera framtiden för Spånga och ev. sammanslagning av ”gamla Spånga” med Bromma. Förslag på datum skall diskuteras. Föreslogs att en enkät skall utarbetas för att fråga boende och näringsidkare om framtiden för vårt Spånga.

9. Spånga Centrum

 • JW redogjorde för läget avseende Alf Karlssons planer att hyra ut Nordealokalen till Dagisverksamhet. Enligt uppgift skall avtal redan vara tecknat med Alferan Förvaltning AB och det bolag som skall driva verksamheten. Dock har tre överklaganden kommit in:
  • Barnverket – (Barnperspektiv)
  • Moderaterna i Sthlm – (Ekonomi, finns annan outnyttjad lokal för sådan verksamhet).
  • Spånga Företagareförening – (Centrumet skall vara kommersiellt för handel och service)

13. En Smak av Spånga

 • Planeringsmöten är planerade.
 • Beslöts att JM tar kontakt med Gabriel på Spånga Konditori avseende kommande ”matmarknad”, där SpK borde vara en självklar och välkommen deltagare.
 • Förslag från CS att inför matmarknaden utlysa en tävling (Hela Spånga bakar) och då bjuda in Gariel på SpK att sitta i juryn. CS funderar ut något lämpligt tema att tävla i.

16. Övriga frågor

 • Beslöts, efter förslag från CS, att vi (SpFF) bör profilera oss och synas bättre på alla (våra) marknader.
 • Förslag från JK att kolla upp ev. ”Företagarföreningarnas Branschorganisation” och höra hur vi kan få idéer till olika samarbetsavtal med t.ex. försäkringsbolag, utbildningssatsningar mm.
 • Förslag från Kim Bergman om att deltaga i och sponsra ett arrangemang, initierat av Spånga Rotaryklubb, (”Spångaplaketten”) som syftar till att uppmuntra elever i Spångas skolor att komma in med idéer om hur vi tillsammans kan göra vårt lokalsamhälle (Spånga) bättre och tryggare framöver. Beslöts att vara positiva till arrangemanget.
 1. Nästa möte
 • JK ansvar för att kalla och till speciellt möte och bjuda in Stadsdelens ordförande (Sus Andersson) och vice ordförande Ole-Jörgen Persson för att diskutera Spångas framtid.
 • Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas tisdag 29/8, 2017 kl. 08:00 på Ica Supermarket.

 

Tidigare protokoll

2017-06-20 Styrelsemöte SFF

2017-04-25 Styrelsemöte SFF

2017-03-21 Styrelsemöte SFF

2017-02-16 SFF Årsmötesprotokoll 2017

2017-01-17 Styrelsemöte SFF

2016-11-29 Styrelsemöte SFF

2016-10-11 Styrelsemöte SFF

2016-08-30 Styrelsemote SFF

2016-06-14 Styrelsemöte SFF, extrainsatt

2016-05-10 Styrelsemöte SFF

2016-03-15 Styrelsemöte SFF

2016-02-18 SFF Årsmötesprotokoll 2016

2016-01-12 Styrelsemote SFF

2015-11-24 Styrelsemöte SFF

2015-10-13 Styrelsemote SFF

2015-09-01 Styrelsemöte SFF

2015-05-12 Styrelsemote SFF

2015-03-24 Styrelsemöte SFF

2015-02-12 SFF Årsmöte 2015

2015-01-27 Styrelsemöte SFF

2014-12-02 Styrelsemöte SFF

2014-10-14 Styrelsemöte SFF

2014-09-05 Styrelsemöte SFF

2014-05-16 Styrelsemöte SFF

2014-03-28 Styrelsemöte SFF

2014-02-13 SFF Årsmöte 2014

2014-01-17 Styrelsemöte SFF 17

2013-11-29 Styrelsemöte SFF

2013-10-18 Styrelsemöte SFF

2013-09-06 Styrelsemöte SFF

2013-05-31 Styrelsemöte SFF

2013-04-12 Styrelsemöte SFF

2013-03-08 Styrelsemöte SFF

2013-02-13 SFF Årsmöte 2013

2013-02-08 Styrelsemöte SFF

2013-01-18 Styrelsemöte SFF

2012-11-30 Styrelsemöte SFF

2012-10-19 Styrelsemöte SFF

2012-09-07 Styrelsemöte SFF

2012-06-08 Styrelsemöte SFF

2012-05-11 Styrelsemöte SFF

2012-03-30 Styrelsemöte SFF

2012-02-16 SFF Årsmöte 2012

2012-02-10 Styrelsemöte SFF

2012-01-13 Styrelsemöte SFF

2011-11-25 Styrelsemöte SFF

2011-10-14 Styrelsemöte SFF

2011-09-09 Styrelsemöte SFF

2011-06-10 Styrelsemöte SFF

2011-05-06 Styrelsemöte SFF

2011-04-01 Styrelsemöte SFF

2011-02-17 SFF Årsmöte 2011

2011-02-11 Styrelsemöte SFF

2011-01-14 Styrelsemöte SFF